Đấu Trường

UAH.request.vn

Thành viên vui lòng gửi bài tại Post.UAH.Engineer.vn

Bài đã được thưởng

Chú thích

Bài viết được thưởng từ 5 zot.vn sẽ được xuất bản thành một website độc lập với tên miền A123.Caokien.com / A123.Danhtac.com / A123.article.vn thay cho sự chứng nhận bài viết này xứng đáng là một Caokien.com

Bài viết được thưởng nhiều nhất sẽ hiển thị trên cùng. (số) cuối tiêu đề bài viết là số zot.vn mà bài viết này đã được thưởng bởi mọi người. Vui lòng xem về cách thưởng bài viết này tại zot.vn

Biệt đề: A1.Bietde.com

Lời bàn: A123.article.loiban.com / A123.caokien.loiban.com

Video thuyết trình 1

Video phản biện 1

Lời bàn: A123.article.loiban.com

Video thuyết trình 1

Video phản biện 1

Lời bàn: A123.article.loiban.com

Video thuyết trình 1

Video phản biện 1

Lời bàn: A123.article.loiban.com

Video thuyết trình 1

Video phản biện 1

Lời bàn: A123.article.loiban.com

Video thuyết trình 1

Video phản biện 1

Lời bàn: YourEname.article.loiban.com

Lời bàn: A123.article.loiban.com

Video thuyết trình 1

Video phản biện 1

Lời bàn: YourEname.article.loiban.com

Lời bàn: A123.article.loiban.com

Video thuyết trình 1

Video phản biện 1

Lời bàn: A123.article.loiban.com

Video thuyết trình 1

Video phản biện 1

Lời bàn: A123.article.loiban.com

Video thuyết trình 1

Video phản biện 1