Members.UAH.Engineer.vn

Danh Sách Thành viên

Các thành viên đều có tài khoản tại Khaitri.net

Các liên minh của chúng tôi

Liên minh này là một trong các thành viên của Liên minh các thành viên Khai Trí từ trường đại học Kiến trúc TP HCM UAH.Khaitri.net. Các thành viên khác của chúng tôi gồm có:

UAH.eedu.vn - Trường tự học Kiến trúc TP HCM

UAH.Engineer.vn - Liên minh Kỹ sư UAH

UAH.Architect.vn - Liên minh Kiến trúc sư UAH

UAH.Builder.vn - Liên minh nhà thầu UAH

UAH.Designer.vn - Liên minh Designer UAH

UAH.RaoNha.com - Liên minh Các nhà quản lý bất động sản UAH

UAH.SoiNha.com - Liên minh Các nhà thẩm định bất động sản UAH

Doanh nghiệp của cựu sinh viên UAH

Đây là nơi cho các học viên thực tập và làm việc dưới sự dìu dắt của các Mentor

Công ty TNHH ABC

Công ty cổ phần ABC

Team.Engineer.vn - Tên của team (team của Khaitri.net)

Team.Architect.vn - Tên của team

Team.Designer.vn - Tên của team

Team.Builder.vn - Tên của team

Team.Structure.vn - Tên của team

Team.RaoNha.com - Tên của team

Team.SoiNha.com - Tên của team

Đăng ký thành lập team tại LevelB.Khaitri.net

Mentor của chúng tôi

Khóa 03

Nguyễn Hoài Nam (khóa XD03) (thành viên chưa có tài khoản tại Khaitri.net)

YourName.Engineer.vn - Your Name (khóa XD03) (thành viên đã có tài khoản tại Khaitri.net)

YourName.Architect.vn - Your Name (khóa KT03)

YourName.Designer.vn - Your Name (khóa MT03)

YourName.Builder.vn - Your Name (khóa KD03)

YourName.Structure.vn - Your Name (khóa XD03)

Khóa 04

Đang cập nhật

Khóa 05

Sinh viên

Khóa 2017

Nguyễn Hoài Nam (khóa XD17) (thành viên chưa có tài khoản tại Khaitri.net)

YourName.Student.vn - Your Name (khóa KT17)

YourName.Engineer.vn - Your Name (khóa XD17) (thành viên đã có tài khoản tại Khaitri.net)

YourName.Architect.vn - Your Name (khóa KT17)

YourName.Designer.vn - Your Name (khóa MT17)

YourName.Builder.vn - Your Name (khóa KD17)

YourName.Structure.vn - Your Name (khóa XD17)

Khóa 2018

Đang cập nhật

Khóa 2019

Đối tác của chúng tôi (Partner)

Đây là các doanh nghiệp nhận các học viên của chúng tôi thực tập và làm việc, cũng là các doanh nghiệp kết hợp cùng chúng tôi thực hiện các dự án. Thành viên được kết nạp mới nhất sẽ hiển thị trên cùng

Công ty cổ phần Hòa Bình (doanh nghiệp chưa có tài khoản tại Khaitri.net)

Brand.Sponsor.vn - Your Brand (doanh nghiệp đã có tài khoản tại Khaitri.net)

Brand.ename.vn - Your Brand (doanh nghiệp đã có tài khoản tại Khaitri.net)